درج مطلب
لطفا پس از اتمام نظر سنجی هر دبیر گزینه "ثبت نظر "را فشار دهید.
قابل توجه اینکه امکان ویرایش نظر بعد از ثبت نظر وجود ندارد.
مسئول وب سایت در تمام مدت آن لاین بوده و پاسخگو می باشد.
در صورت مواجه با هر مشکل مانند عدم ورود به سایت و یا مشکل در نام درس و دبیر مربوز به کلاس خود از ماژول پیام رسان پیام ارسال نمایید.
آدرس ایمیل مسئول وب سایت: mahsa.dalir@gmail.com
وضعیت آب و هوا


 -  ° 

جزئیات
تاریخ و ساعت
Tuesday : 11/08/2020

حدیث روز
ماژول پیام رسان
گیرنده