کتابخانه فرزانگان پنج ( دوره اول )

 

يكي از شاخص‌های توسعه يافتگی جوامع، نرخ سرانه دستيابی به منابع اطلاعاتی و مطالعاتی افراد آن جامعه است. به گونه‌ای كه جهان امروزی را جهان اطلاعات ميیخوانند و از آن به جامعه شبكه ای نيز ياد ميیكنند. جامعه شبكه‌ای موجب از ميان رفتن فاصله‌های مكانی و زمانی شده است.
ويژگی بارز جامعه‌ی شبكه‌ای ، استفاده از اطلاعات و دستيابی به آن‌هاست. جست و جو ،‌مطالعه و پژوهش در جامعه‌ی شبكه‌ای به شيوه‌های مختلف (مكتوب، شفاهی ديداری- شنيداری)و به صورت تركيبی انجام ميیگيرد.
در قرن حاضر، با وجود گسترش رسانه‌های جمعيی و بهره‌گيری از رايانه و اينترنت، مطالعه و كتابخوانی هنوز اهميت خود را نه تنها حفظ كرده است، بلكه شاهد افزايش شمارگان كتاب‌های چاپ شده، افزايش متقاضيان عضويت در كتابخانه‌ها و پر رونق شدن بازار كتاب فروشان در سطح جهان هستيم.

كتاب دريچه‌ای است به سوی جهان شگفت‌انگيز علم و معرفت و مطالعه راهی است بسيار ساده و عملی براي پرورش استعدادهای خداداد انسان و آموزش علوم و فنون كه او را در مسير رشد و تكامل راهنمايی كند. اگر بتوان مطالعه را در انسان به صورت «عادت» خود را نسبت به جهان هستی رشد و تعالی بخشد. بايد توجه داشت كه تبديل اين علاقه به عادت‌، بايد از دوران طفوليت انسان شروع شود. يكی از عوامل برانگيزاننده در امر مطالعه، حس كنجكاوی است.

كتابخوانی برآيندی از مجموعه عوامل است. اين عوامل به طور عمده شامل خانواده فرد، مدرسه و محيط آموزشی است.یکی از مهمترین عوامل تاثيرگذار بر كتابخوانی ، محيط آموزشی آنان است. در اين عامل، عوامل فرعی بسياری مانند مدير مدرسه، معلمان، كتابخانه، كتابدار متخصص و فضای عمومی، هم‌چنين برنامه‌های آموزشی مدرسه نقش دارد.

کتابخانه ی مرکز دارای 6000 جلد کتاب در موضوعات مختلف , علمی ، ورزشی ، کمک آموزشی ، هنری ، کامپیوتر ، روانشناسی و تربیتی ، سرگرمی ، رمانهای خارجی و ایرانی ، بهداشت و تغذیه ، تاریخ و جغرافیا ، ادبیات ، مذهبی و ........ می باشد .

از جمله فعالیت هایی که توسط مسئول کتابخانه علاوه بر کارهای فنی در طول سال تحصیلی انجام می شود عبارت است از :

  • برگزاری نمایشگاههای کتاب با توجه به مناسبت های مختلف
  • خریداری کتابهای مختلف با توجه به تقاضا و زمینه ی علاقمندی دانش آموزان
  • فراهم کردن امکان بازدید دانش آموزان از نمایشگاهای مختلف برگزار شده توسط ارگانها و سازمانهای مختلف
  • برگزاری مسابقات کتابخوانی
  • برگزاری برنامه های ویژه در هفته ی کتاب و کتابخوانی
  • فعال کردن برد مربوط به کتابخانه با موضوعات معرفی نویسندگان و شاعران ، معرفی کتاب های مختلف و موضوعات علمی و ..........
  • تهیه ی فرم سیر مطالعاتی در هر ماه و نصب بر روی برد
  • معرفی دانش آموزان کتابخوان و فعال 

کتابخانه فرزانگان پنج ( دوره اول )