کارسوق های دبیرستان دوره اول فرزانگان پنج

 

کارسوق برگردان کلمه ی work shop می باشد به معنای فعالیت ها و آموزش هایی که طی یک بازه ی زمانی در قالب یک موضوع مشخص خارج از فضای تعریف شده ی کلاس و کارگاه انجام می گیرد . دانش آموزان در زمان اجرای کارسوق ها با مجموعه فعالیت هایی که معمولاً با توجه به ذوق و هیجان این گروه سنی برنامه ریزی شده اند آموزش های غیر مستقیم دریافت می کنند که این آموزش ها مهارت های فردی ، اجتماعی آنها را در بر می گیرد . 

 

کارسوق های دبیرستان فرزانگان پنج (دوره اول )