دبیرستان دخترانه فرزانگان 5(دوره اول)
محوطه مدرسه متوسطه دوره اول فرزانگان 5